Hai anh bạn học gặp nhau sau 5 năm xa cách.
Anh A:
– Chà, lâu quá không gặp! Sao? Mày cưới con nhỏ mày cặp hồi đó, hay là vẫn còn phải tự quét nhà, tự nấu cơm?
Anh B:
– Cả hai!!!

lay_vo