Hạ Trắng [Audio Truyện Gay] ” Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau ”
Mình cũng muốn được như dậy biết mấy, nhưng làm sao để được như thế đây.